فاصله طبقا تی و اثر مخرب ان بر فرهنگ تالش 
فاصله فرهنگی طبقاتی وتأثیر ان بر روی قشر آگاه جامعه تالش یکی از مخربترین حس وباز دارنده در رکود وپیشرفت مردم تالش بخصوص مردم متوسط روبه رشد تالش است واین حس همواره در طول تاریخ سبب رنج مردم بود ه وهست چه در گذشته چه این زمان ..
در گذشته به نوعی واین زمان به نوع دیگر و این خصلت به نظر ناپسند که همواره قشری از مردم که دیگران را در حد خود ندانسته و همه را از بالا نگاه کنند..سبب تأسف ورنج بوده
در گذشته داشتن مال ومنال این مزیت وبرتری رابرای کسانی ایجاد میکرد که بقیه را در حد وسطح خودندانسته و یک نوع برتری جویی نسبت به دیگران داشتند و حتا گاه علم را نیز به خدمت می گرفتند و به نظر این یک نوع معضل در گذشته بود وغیر قابل تحمل برای طبقه جوان ان زمان ، وهمین حس وسرخوردگی که در دلها انباشته شده بودچون کوه اتش فشانی منفجر شد .
وامروزه واین زمان این حس برتری جویی در جوامع علم ودانش خود نمایی میکند وکسانی که خودرا صاحب عَلَم وقلم میدانند و در تحقیق وتفحص پیشرفت کردند ویعنی امکان پیشرفت در زمینه های علمی برایشان براثر قرار داشتن در موقعیتهای زمانی ومکانی وحتا جنسیتی مناسب وموافق قرار داشتند تاپیشرفت حاصل کردند نه تنها با دیگران همراه نمی شوند بلکه سبب میشوند که همان حس برتری جویی خودرا بر دیگران بخصوص در قشر جوان جامعه ویا قشر طالب پویایی در کسب معرفت برای شناخت جامعه فرهنگی خود بوجود بیاورند بخصوص در جوامع تالش !!!1 واین ادعایی نیست که امثال من از روی حس شخصی بر زبان بیاوریم بلکه بر اثر گفتگوهایی که با جوانان داشتم از اینکه بعضی از صاحبان اندوخته فرهنگی وتحقیق بقیه را نادان دانستن و دیگران را در حد وشأن خود نمی دانند که با انها به گفتگو بنشینند ویا تبادل وتجربه کنند و این را ما به عین می بینیم آیا هیچ شده که غیر کسانی که در حد خود می دانند با بقیه به مذاکره بنشینند و نظرات جوانان را قبول کنند ؟ نه واز جوانی دانش پژو خواستم که کسانی را در مجازی بخواهد که از دانششان و تجربیاتشان دیگران را بهرمند سازند وباهمه تلاشی که کرد با تأسف ابراز داشت که انها بقیه را قابل نمی دانند ونادان می دانند بعد می خواهید که جامعه تالش با دیدن این همه تکبر واینکه برای دیدن این کسان هفتخوان رستم را باید طی کرد و زیر علم کی بقولی جوش بزنند و کسانیکه فقط خودشان را قبول دارند وبس و تا که کوچکترین اعتراضی وارد می بینند دیگران را مقصر می دانند باید بدانند که این راهش نیست در جمع مردم بودن وبا مردم بود ن ودانسته خودرا با مردم تقسیم کردن سبب رشد وتعالی یک جامعه میشود اگر می خواهید در جامعه ای پیشرفت کنید و طلایه دار فرهنگی باشید ابتدا باید در قلبها راه پیدا کنید  باید محبوب مردم باشید
با سپاس نگارنده زلیخا صبا

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.