بهشتی در دل...!!!!!!!!!
باغ گلها در کرمانشاه
در گردش روزانه در سفری که به کرمانشاه داشتیم یکی از زیبا ییهایی که توسط دست ادمی بوجود امده بود و قدردانی وحفظ و مرافبت از ان برای تک تک شهروندان از کوچک و بزرگ لازم وضروری بود باغی بهشت گونه ای به اسم باغ گلها در دل اب وهوای خشک کرمانشاه بود که هرچه بگویم کم گفته ام در خود باغ هیچ گونه نیم کتی برای نشتن نبود وفقط در هر چند صدمتری کمتر یا بیشر یک تکپایه هایی بود برای رفع خستگی افراد مسن چمنها ی سبز چون مخمل با انواع واقسام رزها وگلهای رنگا رنگ و از همه مهمتر چیزی که بیشتر برایم جالب بود تمیز ی و شفافیت این باغ بهشتی بودو کوچکترین خاشاک وزباله ای در این باغ گلها بچشم نمی خورد وهمه فقط دراین باغ می توانستند راه بروند واز فضای زیبا استفاده کنند من حتا نگهبانی در چهار گوشه ی این باغ ندیدم وفقط نصب پلاکتهای توصیه ای ودر حالیکه در روی یکی از این تک پایه ها برای لحظه ای نشستم و با افسوس و تأسف شما ل خودمان  را در یاد خود نظاره گر بودم و با خود میگفتم ما در چه نعمت خدادادی که خداوند برای مابوجود اورده زندگی می کنیم و با دست بشری پراز زباله کرده و حرمت طبیعت زیبا ی خودرا نداریم وباید ایندگان ما بعدها برای خود یک چنین جایی این گونه درست کنند وستایش کنن؟.. خانمی را در کنار خود دیدم که انهم محوتماشای این باغ بود پرسیدم شماهم مسافرید /؟ گفت نه من مال همین جا هستم و ایشان گفتند دوهفته پیش در شمال بودم ووقتی در حاشیه شهرها و جنگل ها ان همه زباله را دیدم بسیار از ناسپاسی مردم تأسف خوردم در انجا هم من به ایشان گفتم خانم به نظر شما کی ها اینهمه شمال را الوده وپر از زبا له می کنند /؟ ایشان در کمال تأسف گفتند ما مسافرها .. بله مسافرها!!!!!! ولی ما شمالی ها هم در این کار با انها هم پا وهمراه هستیم و یا همراه نباشیم بی توجه به نعمت خدادادی خود می باشیم 
نگارنده زلیخا صبا

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.